Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за записване / резервационна бланка / и внасяне на депозит.

2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи / хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, билети, застраховка и др./. По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева / равностойността в лева по курса на БНБ за деня /. Плащания се приемат в брой, с дебитна и кредитна карта или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит. Размерът на депозита е от 20% до 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Промяна на цената е възможна при обстоятелства, възникнали след подписването на договора: покачване стойността на транспортните разходи, в т.ч. на цените на горивата; изменение на размера на таксите, свързани с пътуването; промяна на валутните курсове.
3.5. В случай на възстановяване на сума на картодържател, това става с кредитна операция по платежната карта.

4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава :
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването;
4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните тарифи на застрахователно дружество) и от други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” със ЗАД “Армеец" – София, ул. “Стефан Караджа" № 2 при условията на Застрахователна полица № 11 100 1315 0000258792 от 17.11.2011 г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването
4.3. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на Потребителя.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт, пълномощни и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България;
4.4.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител);
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува;
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на Страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други /. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно :
  • забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача;
  • загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
  • недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
  • при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице,несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки :
5.7.1. при пътуване в чужбина :
а) до 30 дни преди датата на пътуването - без неустойки;
б) от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването – 50% от внесения депозит;
в) от 19 до 10 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от внесения депозит;
г) от 9 до 5 календарни дни преди датата на пътуването – 75% от общата цена на организираното пътуване.
д) под 5 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от общата цена на организираното пътуване.
5.7.2. при пътуване в страната :
а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

6. Спорове и рекламации
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай,че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случай,че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

7. Редът за изменение и прекратяване на договора
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.4. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Р България.